شرایط پذیرش اعتبار قابل قبول مالیات ارزش افزوده چيست؟

1400/9/26 16:35:34

براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی صرف عدم درج نام مودی یا فروشنده در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله شرط کافی و لازم برای [...]

شرایط پذیرش اعتبار قابل قبول مالیات ارزش افزوده چيست؟1400/9/26 16:35:34

مالیات حق تمبر افزایش سرمایه چگونه محاسبه میشود؟

1400/9/26 16:37:51

مالیات حق تمبر افزایش سرمایه مقطوع نیم در هزار میباشد و یا مبلغ افزایش سرمایه تقسیم بر2000 بدست می آید. براساس تبصره ماده 48 ق .م.م مهلت پرداخت حق تمبر [...]

مالیات حق تمبر افزایش سرمایه چگونه محاسبه میشود؟1400/9/26 16:37:51