براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی صرف عدم درج نام مودی یا فروشنده در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله شرط کافی و لازم برای پذیرش صحت و سقم معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواه بود و پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از طریق شناسایی فروشنده و کنترل و بررسی صورتحساب و اسناد پرداخت بهای تمام شده کالا و خدمات با ارزش افزوده و کنترل اسناد حمل (بارنامه) و رسید انبار  شرط کافی و لازم برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. به عبارتی ساده تر سيکل خرید باید رعایت شود تا یک اعنبار مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.