1- دفاتر قانونی

2- اسناد حسابداری

2-تراز کل و معین ومانده حسابهای معین و تفضیلی قبل و بعد بستن حسابها

4- نحوه محاسبه بهای تمام شده و گردش مواد و گردش کالای ساخته شده

5-صورتخلاصه حقوق  ۱۲ ماهه که تاریخ تحویل لیست حقوق و پرداخت در آن قید شده باشد

6- جدول استهلاک دارائیها

7- صورتحسابهای بانکی

8-صورت ریز درآمدها به همراه صورتحساب فروش و صورت وضعیت

9-صورت ریز هزینه ها به تفکیک هر پروژه

10-صورتخلاصه تسهیلات دریافتی با محاسبه بهره وام

11- گزارشات خرید و فروش فصلی سامانه 169

12- اظهارنامه های مالیات و عوارض ارزش افزوده

13-صورت ریز پروانه های گمرکی

14– صورت ریز دارایی های فروخته شده

15– کپی از قرارداد ها

16–  اجاره نامها

17- لیست ارز موجود و جدول محاسبه تسعیر

18-فاکتورهای فروش اول و آخر