مالیات حق تمبر افزایش سرمایه مقطوع نیم در هزار میباشد و یا مبلغ افزایش سرمایه تقسیم بر2000 بدست می آید.

براساس تبصره ماده 48 ق .م.م مهلت پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها باید ظرف 60 روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها پرداخت شود در صورت عدم پرداخت مالیات حق تمبر  جریمه ای معادل دو برابر اصل مالیات خواهد داشت.