زمانی که برگ تشخیص به شرکت ابلاغ میشه چه بصورت حضوری و چه بصورت ابلاغ الکترونیکی در صورتیکه به برگ تشخیص اعتراض دارید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ بصورت حضوری و یا الکترونیکی اعتراض خود را ثبت کنید و درراستای ماده 238 ق.م.م میتونید با اسناد و مدارک مثبته کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نمایید و مسئول مربوط  ظرف 30 روز از تاریخ مراجعه به موضع رسیدگی کنه اگه اسناد و مدارک ابرازی مورد قبول واقع بشه برگ تشخیص تعدیل پیدا میکنه اما اگر مدارک مورد قبول واقع نشود، پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع پیدا می گردد.