طبق ماده 237 ق.م.م ممیز مالیاتی مکلف است جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته به مودی کتبا اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند.