اجاره بصورت  سالانه محاسبه می گردد به این ترتیب که اجاره ماهیانه در عدد ۱۲ ماه ضرب شده و اجاره سالیانه بدست می آید

و مبلغی که به صورت ودیعه به موجر پرداخت شده باشد، ۱۸ درصد  از آن که سودی است که شورای عالی پول و اعتبار تعین میکند به اجاره بها اضافه می شود.

مالیات بر درآمد اجاره در سال ۱۴۰۰ همچون مالیات بر اجاره مستغلات سال های قبل میباشد که به ۷۵ درصد اجاره سالیانه تعلق میگیرد.

درصورتیکه موجر شخص حقیقی باشد مالیات اجاره طبق ماده 131 ق.م.م محاسبه میشود .

اما اگر موجر شخص حقوقی باشد مالیات اجاره سالانه بصورت مقطوع 25% میباشد.

بعنوان مثال ودیعه ملک، 2 میلیارد ریال و اجاره بهای آن ماهیانه 5میلیون ریال باشد. در این صورت حاصل ضرب 5میلیون ریال در عدد ۱۲ ، مبلغ 60میلیون ریال شده و ۱۸ درصد پول پیش نیز مبلغ 360میلیون ریال خواهد بود که این دو عدد با هم جمع شده و حاصل 420 میلیون ریال میباشد و طبق قانون فقط ۷۵% این مبلغ، مشمول مالیات اجاره میباشد، این عدد را در75% ضرب می کنیم که مبلغ 315 میلیون ریال درآمد اجاره ملک مشمول مالیات میشود

2/000/000/000*18%=360/000/000

5/000/000*12=60/000/000

360/000/000 +60/000/000=420/000/000

420/000/000*75%=315/000/00

اگه موجر شخص حقوقی باشد:

315/000/000*25%=78/750/000 ریال   مالیات اجاره سالانه

اگر موجر شخص حقیقی باشد:

طبق ماده 131 ق.م.م  محاسبه میگردد

نرخ مالیاتی تا 500 میلیون ریال  درآمد اجاره ملک، 15 درصد میباشد

315/000/000*15%=47/250/000 ریال         مالیات اجاره سالانه