مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 01/01/1402
موضوع : شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (شماره مالیاتی)

نظر به آنکه براساس الیحه دوفوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،
سایراشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ،از
تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به
سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب(شماره مالیاتی) اعلام می گردد:
شماره مالیاتی: شمارهای است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صورتحساب تولید و بهصورت منحصر بهفرد
به آن صورتحساب تخصیص داده میشود. ساختار شماره مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است،
طول شماره مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت میباشد.

 

 

https://hesabkaraan.com/?p=3918&preview=true